Mano Žodynas 2018

Lituanistikos nacionalinis konkursas “Mano Žodynas 2018”: Sukurkite savo žodyną!

Diena Laisvalaikis

Ar kada nors pagalvojote, koks vertingas gali būti ir ką apie mūsų pasaulį gali papasakoti unikalus žodynas? Suteikdami galimybę kiekvienam prisidėti prie mūsų pasaulėvaizdžio kūrimo, Lietuvių kalbos institutas ir interaktyvus lietuvių kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“ kviečia visus pabūti tikrais žodynininkais ir dalyvauti nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“.

Lietuvos žodynininkus prisimenant ir Valstybės atkūrimo šimtmetį minint

„Mano žodynas“ – tai proga visos Lietuvos gyventojams, pradedant moksleiviais, baigiant garbaus amžiaus išminčiais, parengti savo žodyną, pavyzdžiui, savo šeimos vaizdingų posakių žodyną, mokykloje vartojamų pravardžių žodyną, tarmišką savo krašto žodyną ir panašiai.

Konkursas jau sėkmingai buvo rengtas tris sykius ir kiekvieną kartą skiriamas garsiems Lietuvos žodynininkams (Konstantinui Sirvydui, Kazimierui Būgai, Matui Slančiauskui, Jurgiui Šlapeliui, Chackeliui Lemchenui ir kitiems) prisiminti.

Šie metai svarbūs prisimenant iš Žemaitijos kilusius Lietuvos žodynininkus ir kalbininkus: minimos Simono Daukanto 225-osios gimimo metinės, Kazimiero Jauniaus 170-osios gimimo metinės, skelbiami Vydūno metai. Tačiau taip pat 2018 metai ypatingi minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, tad šiemet specialus prizas bus skiriamas tiems žodynininkams, kurių žodynuose bus perteikta ir pagrįsta Šimtmečio tematika.

Žodis po žodžio link savo žodyno

Parengti žodyną nėra lengva. Norėdamas pasijusti tikru žodynininku, kiekvienas savo unikalaus žodyno autorius, prieš rengdamas žodyną, privalo susipažinti su konkurso nuostatais, kuriuose išsamiai aprašyti žodyno rengimo reikalavimai. Ypač svarbu nepamiršti, kad kiekvienas žodynas turi turėti įvadą.

Savo unikalius žodynus galima rengti ir siųsti iki 2018 m. balandžio 27 d. Žodynų laukiama adresu Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, konkursui „Mano žodynas“. P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius.

Vertinant žodynus dalyviai bus skirstomi į tris grupes, t. y. 5–8 klasių moksleiviai, 9–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Konkurso vertinimo komisija atrinks po 3 geriausius kiekvienos dalyvių grupės darbus, taip pat iš visų dalyvavusių konkurse – 2 originaliausius darbus ir vieną labiausiai atitinkantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematiką. Rezultatai bus skelbiami 2018 m. gegužės 11 d. Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje www.lki.lt ir Lituanistikos židinio feisbuko paskyroje.

Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti apdovanojimų renginyje, kuris vyks Žemaitijoje – Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje – 2018 m. gegužės 18 d., ir ekskursijose po Telšių miestą. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Lietuvos nacionalinio dramos teatro, VšĮ Vilniaus „Keistuolių“ teatro, VšĮ „Skalvijos“ kino teatro, kino teatro „Pasaka“ įsteigtais prizais ir Lietuvių kalbos instituto leidiniais.

Iškilus klausimų konkurso dalyviai gali kreiptis į Lietuvių kalbos instituto lietuvių kalbos muziejų „Lituanistikos židinys“ telefonu (8 5) 263 8112, el. paštu lituanistika@lki.lt.

Mano Žodynas 2018

NACIONALINIO KONKURSO „MANO ŽODYNAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą,
dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai: Lietuvių kalbos instituto kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“,
Bendrinės kalbos tyrimų centras ir partneriai.
3. Konkurso tikslai:
3.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi lietuvių kalba, jos leksika, tarmių žodynais.
3.2. Ugdyti filologinę kultūrą, stiprinti tautinį identitetą ir sąmoningumą.
3.2. Lavinti kūrybingumą, plėtoti analitinius ir raiškos gebėjimus.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai ir suaugusieji.
5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 5–8 klasių moksleiviai; 9–12 klasių moksleiviai; suaugusieji.
Konkursas skirtas plačiajai visuomenei, todėl jame darbų neturėtų pateikti asmenys, jeigu pasirinkto
rašyti žodyno tipas tiesiogiai susijęs su jų profesija ar veikla.
6. Konkursas vyksta iki 2018 m. balandžio 27 d. Visi konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba
pristato adresu Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, konkursui „Mano žodynas“,
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.
6.1. Konkurso vertinimo komisija atrenka po 3 geriausius kiekvienos dalyvių grupės darbus, taip pat iš
visų dalyvavusių konkurse – 2 originaliausius darbus ir vieną labiausiai atitinkantį Lietuvos valstybės
šimtmečio tematiką. Rezultatai paskelbiami 2018 m. gegužės 11 d. Lietuvių kalbos instituto interneto
svetainėje www.lki.lt ir Lituanistikos židinio feisbuko paskyroje.
6.2. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti apdovanojimų renginyje, kuris vyks Telšių rajono
savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 2018 m. gegužės 18 d., ir ekskursijose po
Telšių miestą. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Lietuvos nacionalinio dramos teatro, VšĮ
Vilniaus „Keistuolių“ teatro, VšĮ „Skalvijos“ kino teatro, kino teatro „Pasaka“ įsteigtais prizais ir
Lietuvių kalbos instituto leidiniais.

III. REIKALAVIMAI
7. Konkurse priimami ir vertinami vienakalbiai aiškinamieji įvairių tipų lietuvių kalbos žodynai:
bendrinės kalbos, tarminiai (išsamieji ir diferenciniai, įvairių teminių grupių, pvz., augalų, grybų, žuvų
ir kt. vardų, amatų, drabužių, valgių, įrankių ir kt. pavadinimų), specialieji (žargono, klaidų, skolinių,
naujažodžių, rašytojų kalbos, sinonimų, frazeologijos, tikrinių žodžių, pvz., vietovardžių,
vandenvardžių, pravardžių, zoonimų ir kt.), istoriniai ir kitokie (pvz., kanceliarinių priemonių
pavadinimų žodynas, žemės ūkio padargų pavadinimų žodynas ir pan.).
7.1. Žodyną turi sudaryti įvadas ir žodynas.
7.1.1. Įvade būtinai turi būti nurodytas antraštinių žodžių skaičius, iš kur jie, kaip, kuriais metais rinkti,
kokio tipo žodynas ir kita svarbi su pateikiamu konkursui žodynu susijusi informacija.
7.1.2. Žodyne kiekvienas antraštinis žodis turi būti paryškintas ir pateikiamas naujoje eilutėje.
Antraštinio žodžio turi būti pateikiama pagrindinė forma (daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių,
įvardžių – vardininko linksnis; veiksmažodžių – bendratis, esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiųjų
asmenų formos). Po antraštinio žodžio kabutėse turi būti nurodoma žodžio reikšmė. Jei žodis turi ne
vieną reikšmę, jos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Po žodžio aiškinimo, jeigu yra, kursyvu
pateikiama vartojimo pavyzdžių (tarmės pavyzdžiai gali būti užrašyti bendrinei kalbai įprastais
rašybos ženklais arba specialiais tarmių rašmenimis).
8. Konkurse dalyvauja tik aiškiai, įskaitomai ranka rašyti arba spausdinti žodynai. Žodynai turi būti
įrišti ar susegti, sunumeruotais puslapiais.
9. Darbo antraštėje (žodyno viršelyje) būtinai nurodomas darbo autoriaus vardas, pavardė, klasė,
mokinį konsultavusio mokytojo (ar kito žmogaus) vardas, pavardė, mokykla, kuriai moksleivis
atstovauja, jo arba mokytojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Kiti dalyviai užrašo vardą,
pavardę, amžių, atstovaujamą instituciją arba gyvenamąją vietą, telefono numerį ir elektroninio pašto
adresą.
10. Žodynai privalo būti tik originalūs (neperkelti iš interneto ar kitų šaltinių). Gali būti naudojamos ir
nuotraukos (nurodant, iš kur jos paimtos).
11. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną darbą.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI
12. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į:
12.1. darbo išsamumą, moksliškumą (minčių dėstymo nuoseklumą, sistemingumą);
12.2. kūrybiškumą (temos pasirinkimo / pateikimo išradingumą ir išraiškos originalumą);
12.3. teksto autentiškumą, kalbos taisyklingumą.
13. Komisija nevertins darbo, jeigu:
13.1. nesilaikoma darbo atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkuro nuostatų III skyriuje;
13.2. bus rasta kitų darbų plagijavimo ar kopijavimo iš interneto ir iš kitų šaltinių požymių.
14. Kiekvieną darbą komisija vertins atskirai, neatsižvelgdama į tai, ar tai individualus, ar kolektyvinis
darbas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama tinklalapyje www.lki.lt ir Lituanistikos
židinio feisbuko paskyroje.
22. Darbai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti
ir naudoti reklamos tikslais.
23. Iškilus klausimų konkurso dalyviai gali kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinį tel.
(8 5) 263 8112, el. paštu lituanistika@lki.lt.

Komentarai
Tagged